Γενική Χημεία

Κλίβανοι Ξήρανσης

External metal furniture covered with epoxy
Interior of stainless steel
Door with double glazed window for control

Κλίβανοι Ξήρανσης

External metal furniture covered with epoxy
Interior of stainless steel
Door with double glazed window for control

Κλίβανοι Ξήρανσης

External metal furniture covered with epoxy
Interior of stainless steel
Door with double glazed window for control

Κλίβανοι Επωαστικοί

Made of painted steel and kiln-dried
Exterior metal furniture cover with epoxy
Interior of stainless steel

Κλίβανοι Επωαστικοί

Made of painted steel and kiln-dried
Exterior metal furniture cover with epoxy
Interior of stainless steel

Κλίβανοι Επωαστικοί

Made of painted steel and kiln-dried
Exterior metal furniture cover with epoxy
Interior of stainless steel