Κλίβανοι Ξήρανσης

External metal furniture covered with epoxy
Interior of stainless steel
Door with double glazed window for control
Κατηγορία Γενική Χημεία

Κλίβανοι Ξήρανσης

External metal furniture covered with epoxy
Interior of stainless steel
Door with double glazed window for control
Κατηγορία Γενική Χημεία

Κλίβανοι Ξήρανσης

External metal furniture covered with epoxy
Interior of stainless steel
Door with double glazed window for control
Κατηγορία Γενική Χημεία

Κλίβανοι Ξήρανσης

External metal furniture covered with epoxy
Interior of stainless steel
Door with double glazed window for control
Κατηγορία Γενική Χημεία